วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อติดตามโครงการอาหารกลางวัน, โครงการอาหารเสริม (นม), งานห้องสมุดโรงเรียน, วงดุริยางค์และการใช้คอมพิวเตอร์ในสัญญาเช่าใหม่ รวมทั้งงานด้านอาคารสถานที่ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน