กิจกรรมเสริมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ” จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาควบคู่กับครูประจำชั้น ซึ่งจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับบทเรียน เช่น การร้องเพลงเคลื่อนไหวและจังหวะ การทักทายสนทนา คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ตามเนื้อหาของบทเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับบทเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก สนทนาพูดคุยกับชาวต่างชาติเพื่อสร้างความคุ้นเคย