กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของน้องชั้นอนุบาล 1 เด็กๆ ได้เล่นและทำกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนๆ ครูชาวต่างชาติ และครูประจำชั้น เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข สัตว์ ผ่านเกม และคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการสนทนากับครูชาวต่างชาติ เพื่อให้เด็กได้สนทนา กล้าพูด และกล้าแสดงออก