วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวคันธารัตน์ ช่วยเมือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในการต้อนรับนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาววนิดา เหมรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  ในการลงตรวจการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา และทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต