วันอาสาฬหบูชา

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ พระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงปฐมเทศนาอันได้แก่ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเกิดมี สาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย