วันที่ 28 มิถุนายน 2565 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

ศษิน ช่วยนุกูล

ในการนี้ คุณศษิน ช่วยนุกูล ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565