งานนิเทศการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต นำโดยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางชฎาพร ทวิสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และนางสาวกาญจนา สงวนงาม หัวหน้างานนิเทศการศึกษา ดำเนินการกิจกรรมนิเทศห้องเรียนน่าอยู่ โดยการตรวจติดตามการจัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดมุมการเรียนรู้ การจัดเตรียมวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ แก้ไขการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

 

 

พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานพัฒนาอาคารสถานที่ นำโดยนายเอกกิจ ภู่มาลี หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดบรรยากาศ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน”

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่