วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต นำโดยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 3 ประปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาล 3 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โดยจัดประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ประกอบด้วยภาคเช้าสำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 – ชั้นอนุบาล 3/4 และภาคบ่ายสำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 – ชั้นอนุบาล 3/8 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษา ข้อตกลง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แนวทางปฏิบัติตนของผู้ปกครองตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การรับ – ส่งนักเรียน ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน

 

 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของบุตรหลาน

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่