วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต นำโดยนางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 3 ประปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาล 2 ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โดยจัดประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ประกอบด้วยภาคเช้าสำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 – ชั้นอนุบาล 2/4 และภาคบ่ายสำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2/5 – ชั้นอนุบาล 2/8 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษา ข้อตกลง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แนวทางปฏิบัติตนของผู้ปกครองตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การรับ – ส่งนักเรียน ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่