วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางจรรจุรีย์ คล้ายเถาว์ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน และนายเทพพิทักษ์ จันทร์แสง ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมการประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์นครภูเก็ตสัญจร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายนิติ เพ็ชรประดับสกุล เลขานุการนานกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ขอบคุณภาพ/ข่าว…เทศบาลนครภูเก็ต