วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงอาหาร อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โดยผู้ปกครองจะได้รับค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2564 จำนวน 11 วัน เป็นเงิน 220 บาท และระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280 บาท

ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่