คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับหนักเรียนและผู้ปกครอง : ไฟล์.pdf คลิกที่นี่


ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 : ไฟล์.pdf คลิกที่นี่, ไฟล์ .word คลิกที่นี่


คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 : ไฟล์.pdf คลิกที่นี่


ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 : ไฟล์.pdf คลิกที่นี่, ไฟล์ .word คลิกที่นี่


คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 : ไฟล์.pdf คลิกที่นี่


คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 : คลิกที่นี่


ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 : ไฟล์.pdf คลิกที่นี่  , ไฟล์ .word คลิกที่นี่


คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 : ไฟล์.pdf คลิกที่นี่


ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 : ไฟล์.pdf คลิกที่นี่  , ไฟล์ .word คลิกที่นี่


สัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำโรงเรียน : คลิกที่นี่


สัญลักษณ์ (โลโก้) ชมรมผู้ปกครอง : คลิกที่นี่