หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต : 076-217653
กด 0 : ติดต่อห้องธุรการ
กด 1 : ติดต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ
กด 2 : ติดต่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์
กด 3 : ส่งแฟกซ์

อาคารเรียน 1

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        100
ร้านค้าสวัสดิการ        111
ห้องพัสดุ        112
ห้อง Cooking        113
ห้องนาฏศิลป์        116
ห้องดนตรี        121
ห้องมัลติมีเดีย        122
ห้องวิทยาศาสตร์        123
ห้องพยาบาล        124
ห้องโขนปฐมวัย        125

อาคารเรียน 2

ห้องศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยและห้องสมุด        211
ห้องประกอบอาหาร        212
ห้องอนุบาล 3/1        221
ห้องอนุบาล 3/2        222
ห้องวิชาการ        223
ห้องอนุบาล 3/3        224
ห้องภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 3        225
ห้องอนุบาล 3/4        231
ห้องอนุบาล 3/5        233
ห้องอนุบาล 3/6        232
ห้องอนุบาล 3/7        234
ห้องอนุบาล 3/8        235

อาคารเรียน 3

ห้องธุรการ            0
ห้องอนุบาล 2/1        321
ห้องอนุบาล 2/2        322
ห้องอนุบาล 2/3        323
ห้องอนุบาล 2/4        324
ห้องอนุบาล 2/5        331
ห้องอนุบาล 2/6        332
ห้องอนุบาล 2/7        333
ห้องอนุบาล 2/8        334
ห้องภาษาอังกฤษอนุบาล 2        341
ห้องผู้อำนวยการ        342
ห้องคอมพิวเตอร์        343
ห้อง DLTV        344