ถึงแม้เด็กจะยังอ่านเองไม่ได้ แต่รูปภาพจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และการอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 เล่ม ประมาณ 10 -15 นาที ช่วยปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านจนเป็นนิสัยและเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ภาษา สังคม อารมณ์ จินตนาการและการสร้างสรรค์ จริยธรรม การคิดและสติปัญญา การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย