เล่นอิสระ หรือ Free Play คือการปล่อยให้เด็กๆ ได้เลือกเล่นสิ่งที่สนใจและอยากเล่นโดยไม่มีกรอบความคิด หรือบังคับให้เล่น ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสนุกกับกิจกรรมมากขึ้น การเล่นอิสระยังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการได้ดี และการสร้างความคิดเชิงบวก เพราะเด็กจะไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบังคับหรือจำกัดความคิด