วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำ 2566 “หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงการปฏิบัติงาน” (Performance Agreement : PA) โดยมีนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา วิทยากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ อาคารยิม 4,000 ที่นั่ง เทศบาลนครภูเก็ต