วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันและควบคุมโรค กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต