วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2566 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ทบทวน Blue Pint ด้านการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายพิศาล หัตการ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี