วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างห้องมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาอาคารสถานที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งมีนายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เครือข่ายชมรมผู้ปกครองสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน และประชาชนเข้าร่วม โดยมีพระครูนิมิตรมังคลาทร เจ้าคณะตำบลฉลอง/เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมียอดผ้าป่า จำนวน 564,769 บาท ในการนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลคุ้มครองท่านให้ประสบแต่ความสุขทุกประการ