วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาล์มวรรณ อินจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2565 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน หัวข้อ “สร้างแนวคิด นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร (บล็อกเชน) โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยนายศุภโชค ละอองเพชร นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ต

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรในองค์กร ที่ได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน หัวข้อ “สร้างแนวคิด นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร (บล็อคเชน)” ซึ่งถือเป็น โครงการที่ดีที่กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้คู่กับการพัฒนาในเขตเทศบาลนครภูเก็ตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนางาน พัฒนาคน ด้วยการนำความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลักดันในการทำงาน และนำพาเทศบาลนครภูเก็ตตามยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศไทยสู่เมืองที่มีรายได้สูง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน