โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครครูอัตราจ้าง
– สาขาวิชา ปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
– สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา
เอกสารประกอบการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
– สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2565 (เวลาราชการ) ณ ห้องธุรการ อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต