ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเลือกสรรพนักงานจ้างสังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
จากเดิมวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และวันที่ 31 สิงหาคม 2564 “เป็นไม่มีกำหนด”
ทั้งนี้ เทศบาลนครภูเก็ต จะประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ให้ทราบในโอกาสต่อไป