ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จัดสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน เครือข่ายการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 10 ภายใต้การบริหารโดย ทันตแพทย์ประวิทย์ วีรสัตยานนท์ ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน รองประธาน และคณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งเทศบาลนครภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัท และห้างร้านต่างๆ

 

 

เป็นห้องเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ครบครัน การจัดทำหลักสูตรบูรณาการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของคณะครูที่รองรับการใช้งานห้องวิทยาศาสตร์

 

 

เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่ช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นวัยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญาสูงที่สุดของชีวิต ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นทักษะที่เสริมสร้างให้เด็กสามารถ แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้ตามวัย ดังนั้นห้องวิทยาศาสตร์ จึงเป็นห้องที่เน้นการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกอย่างง่ายๆ เพื่อฝึกการสังเกต สงสัย ตั้งคำถาม และทดลองด้วยตนเอง เป็นการเริ่มต้นปลูกฝังให้เด็กๆ รักวิทยาศาสตร์ ด้วยการทดลองที่สนุก ได้หาคำตอบและทดลองด้วยตนเอง